top

PRIVACYBELEID

Versie 1.2 – Juli 2023

1. DEFINITIES

Naast de elders in het Privacybeleid gedefinieerde termen, hebben de termen met een hoofdletter in dit Privacybeleid onderstaande betekenis.

 

Gegevensbeschermingswetgeving

betekent (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018; (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) alle andere huidige of toekomstige geldende nationale wetten met betrekking tot of met een impact op de verwerking van persoonsgegevens en op de privacy.

Persoonsgegevens

betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Sociale Mediakanalen

betekent de sociale media profielen van Milcobel CV, waaronder bijvoorbeeld: LinkedIn; Facebook; Twitter; Instagram; Youtube.

Verwerkingsverantwoordelijke

betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Website

betekent de website van Milcobel groep die je op dit moment bezoekt (www.ysco.eu) en/of de Sociale Mediakanalen.

 

2. REIKWIJDTE, IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

2.1. Wij hechten het grootste belang aan de bescherming van uw privacy en uw Persoonsgegevens. Dit Cookiebeleid verstrekt u duidelijke en transparante informatie over hoe en met welke doeleinden derde partijen uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wanneer zij cookies op uw mobiele telefoon of computer plaatsen. Dit Cookiebeleid geldt voor de cookies die Wij via Onze Website plaatsen en de Persoonsgegevens die daarbij worden verzameld.

2.2. De verschillende vennootschappen in de Milcobel groep zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Een volledige lijst van de vennootschappen van Milcobel kan teruggevonden worden aan het einde van deze privacyverklaring, samen met hun volledig adres.

2.3. De contactgegevens van Onze hoofdvestiging, waar u met al uw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit Privacybeleid terecht kunt, zijn: Milcobel CV, Fabriekstraat 141, haven 1140, 9120 Kallo (Beveren) te België, met ondernemingsnummer 0870.019.427. Milcobel CV wordt hierna ook “Milcobel”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Wij” of “Ons” of “Onze” genoemd.

2.4. U kan uw vragen per e-mail sturen naar de verantwoordelijke voor privacy van Milcobel op het e-mailadres: privacy@milcobel.com.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen de volgende Persoonsgegevens over u verwerken:

 • Contactgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer), enkel in geval u uw gegevens met Ons deelt in het kader van informatieverwerving, ledenwerking, klanten of leveranciersrelaties of evenementen waarop u zich inschrijft.
 • Technische informatie (over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem, informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u de pagina bezoekt);
 • Gegevens m.b.t. de gezondheid (allergieën), wanneer u dit meedeelt in het kader van evenementen waarop u zich inschrijft;
 • Afbeelding

4. DOELEINDEN EN WETTELIJKE GRONDSLAG VAN DE VERWERKING

4.1. Wij verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend in verband met de volgende doeleinden en wettelijke grondslagen.

Persoonsgegevens

Doeleinde van de verwerking

Wettelijke grondslag

Contactgegevens

 • Milcobel verwerkt uw contactgegevens om u te contacteren indien u zich inschrijft op een evenement, georganiseerd door Milcobel, of deelneemt aan een wedstrijd.
 • Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst (cfr. artikel 6.1.b) AVG).
 • Milcobel verwerkt uw contactgegevens om het mogelijk te maken te reageren op uw klacht of vraag.
 • Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. om in staat te zijn op passende wijze te reageren op uw verzoeken betreffende informatie en andere verzoeken en met u te communiceren) (cfr. artikel 6.1.f) AVG).
 • Milcobel verwerkt uw contactgegevens wanneer dat nodig is om Ons te kunnen verdedigen in gerechtelijke of andere procedures.
 • Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. om in staat te zijn om Ons in (gerechtelijke) procedures te verweren) (cfr. artikel 6.1.f) AVG).
 • Milcobel verwerkt uw contactgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo Onze Websites, producten en diensten te verbeteren.
 • Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. voortdurende verbetering van de Websites van Milcobel, de Sociale Mediakanalen, producten en diensten mogelijk te maken) (cfr. artikel 6.1.f) AVG).
 • Milcobel verwerkt uw contactgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van politie, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Milcobel kan op eigen initiatief uw contactgegevens overmaken aan de politie of aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdrijf die/dat u hebt begaan door, of met behulp van, het gebruik van de Websites, Onze Sociale Mediakanalen of andere communicatie met Ons.
 • Noodzakelijk om Milcobel in staat te stellen de op Ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen (cfr. artikel 6.1.c) AVG).
 • Ter bescherming van de legitieme belangen van Milcobel, zijn partners of een derde indien er een is, en als uw gebruik van de Websites of communicatie via Onze Sociale Media kanalen kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de Website, c) een gevaar voor de Website of een van de onderliggende systemen van Milcobel of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.
 • Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. voortdurende verbetering van de Websites van Milcobel, de Sociale Mediakanalen, producten en diensten mogelijk te maken) (cfr. artikel 6.1.f) AVG).
 • Milcobel kan uw contactgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing van die derde partij of een vergelijkbare vennootschapsrechtelijke transactie.
 • Noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Milcobel (nl. voortdurende verbetering van de Websites van Milcobel, de Sociale Mediakanalen, producten en diensten mogelijk te maken) (cfr. artikel 6.1.f) AVG).
 • Milcobel verwerkt uw contactgegevens voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van Milcobel.
 • Toestemming (cfr. artikel 6.1.a) AVG en zie 4.3 hieronder); of de “Soft-Opt-In” (zie 4.4 hieronder).
 • Voor marketingdoeleinden van gelijkaardige producten of diensten die Milcobel zelf levert in het geval u een bestaande klant bent van Milcobel en Milcobel uw elektronische contactgegevens rechtstreeks verkreeg van u, in het kader van de verkoop van een product of dienst, waarbij Milcobel aangeeft dat u op ieder moment zich gemakkelijk en kosteloos kan verzetten tegen de uitbating.
 • De “Soft-Opt-In” (zie 4.4 hieronder).

Technische informatie

 • Milcobel verwerkt uw contactgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo Onze Websites, producten en diensten te verbeteren.
 • Toestemming (cfr. artikel 6.1.a) AVG en zie 4.3 hieronder).

Gegevens m.b.t. de gezondheid (allergie)

 • Milcobel verwerkt uw gegevens m.b.t. de gezondheid om het mogelijk te maken te reageren op een vraag of klacht.
 • Voor de vitale belangen van de betrokkene (cfr. artikel 6.1.d) AVG en Artikel 9.2.e) AVG); het feit dat de verwerking betrekking heeft op Persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.

Afbeelding

 • Milcobel verwerkt deze om te delen op Onze Website of op Onze Sociale Mediakanalen
 • Toestemming (cfr. artikel 6.1.a) AVG en zie 4.3 hieronder).

 

4.2. Indien de verwerking van uw Persoonsgegevens volgens bovenstaande tabel noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren of een wettelijke verplichting na te komen, kunnen Wij de overeenkomst niet uitvoeren/noch de wettelijke verplichting nakomen, indien u uw Persoonsgegevens niet aan Ons verstrekt.

4.3. Waar ons Privacybeleid aangeeft dat we uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de door u verleende toestemming, zal u uw toestemming moeten hebben verleend via een toestemmingsformulier opdat we deze gegevens mogen verwerken (bv. door aankruisen van opt-in vakjes). Dit Privacybeleid is beschikbaar op Onze Website en Wij zullen het originele toestemmingsformulier bewaren, zodat Wij kunnen aantonen dat u Ons uw toestemming hebt verleend. U hebt het recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken. De intrekking van uw toestemming is kosteloos en zal geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de op uw toestemming gebaseerde verwerking voordat u ze hebt ingetrokken.

4.4. In sommige gevallen is de verzending van direct marketing via e-mail, sms of andere elektronische middelen zonder uw toestemming toegestaan, bijvoorbeeld omdat Wij uw elektronische contactgegevens hebben verkregen in de context van de verkoop van producten of diensten en omdat Onze commerciële boodschappen betrekking hebben op Onze vergelijkbare producten of diensten (“Soft-opt-in”). U kunt op elk ogenblik bezwaar maken tegen de verdere ontvangst van Onze direct-marketingboodschappen door op “UITSCHRIJVEN” te klikken. Elke e-mail voor direct marketing bevat de optie om uit te schrijven. U kunt ook uitschrijven door een e-mail te sturen naar privacy@milcobel.com.

4.5. Wanneer Milcobel de bovenstaande Persoonsgegevens verwerkt voor de aangehaalde doeleinden o.b.v. de wettelijke basis gerechtvaardigd belang, is het specifieke gerechtvaardigde belang van Milcobel aangegeven tussen haakjes. Milcobel is, na zorgvuldige afweging van de verschillende belangen, van mening dat haar belang, voor bovenvermelde doeleinden zwaarder doorweegt dan dat van de betrokkene. Milcobel kan hiervoor aantonen dat:

 1. de belangen die deze met de verwerking nastreeft, als gerechtvaardigd kunnen worden erkend (de “doeltoets”);
 2. de beoogde verwerking noodzakelijk is voor de verwezenlijking van deze belangen (de “noodzakelijkheidstoets”); en
 3. de afweging van deze belangen ten opzichte van de belangen, fundamentele vrijheden en grondrechten van betrokkenen doorweegt in het voordeel van de Verwerkingsverantwoordelijke (de “afwegingstoets”).

Voor meer informatie omtrent iedere afweging van belangen kan u altijd een e-mail sturen naar privacy@milcobel.com.

4.6. Wij zullen u relevante informatie verschaffen indien Wij van plan zijn uw Persoonsgegevens voor andere dan de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te gebruiken.

5. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1. Uw Persoonsgegevens worden door Ons verwerkt. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook doorgeven aan derde partijen die diensten aan Ons verlenen, zoals maar niet beperkt tot de marketingdiensten, IT-dienstverleners. Dit laat Ons toe om te adverteren en om uw Persoonsgegevens ten behoeve van Ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw Persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Milcobel ten behoeve van Milcobel verwerken. Milcobel garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hen om de veiligheid en integriteit van uw Persoonsgegevens in acht te nemen.

5.2. Milcobel kan uw Persoonsgegevens delen met andere entiteiten van de Milcobel groep indien dat nodig is voor een van de doeleinden zoals hierboven uiteen gezet in artikel 4. In elk geval garanderen Wij datwanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt door entiteiten in Onze groep, de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

5.3. Voor het overige verstuurt Milcobel uw Persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

5.4. Wanneer u gebruik maakt van Onze Sociale Mediakanalen, gaat u er bovendien mee akkoord dat uw Persoonsgegevens ook worden verwerkt door de aanbieders van deze Sociale Mediakanalen. Meer informatie over de manier waarop deze aanbieders uw Persoonsgegevens verwerken, vindt u in hun respectievelijke privacyverklaring(en).

5.5. Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden wanneer de wet of een gerechtelijk bevel Ons daartoe verplicht.

5.6. In het geval van een volledige of gedeeltelijke verkoop (met inbegrip van een fusie of overname) of een reorganisatie van Ons, kunnen uw Persoonsgegevens aan derde partijen worden doorgegeven.

6. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1. Uw Persoonsgegevens zullen alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

7. OPSLAGPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens zolang bewaren als nodig is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de voornoemde doeleinden, met een maximum van twee jaar vanaf het ontvangen van de persoonsgegevens, of zolang als Wij wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.

8. UW RECHTEN

8.1. In overeenstemming met en volgens de voorwaarden van de Gegevensbeschermingswetgeving heeft u het recht om Ons te verzoeken om (a) toegang tot uw Persoonsgegevens, (b) rectificatie van uw Persoonsgegevens, (c) wissing van uw Persoonsgegevens en (d) beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens. Daarnaast heeft u (e) het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en kunt u Ons verzoeken uw Persoonsgegevens (f) in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/) of een andere autoriteit die de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit vervangt.

8.2. U kunt de voornoemde rechten uitoefenen door een brief te sturen naar Milcobel CV, t.a.v. Milcobel Privacy, Fabriekstraat 141, haven 1140, 9120 Kallo (Beveren), of door een e-mail te sturen naar privacy@milcobel.com, of via elke ander technische oplossing op Onze Website.

9. WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

9.1. Wij kunnen de bepalingen van dit Privacybeleid wijzigen. Wij zullen elke nieuwe versie van het Privacybeleid aankondigen en voor zover dit nodig zou zijn om uw toestemming verzoeken in overeenstemming met artikel 4 van dit Privacybeleid.

Lijst van gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken

 • Milcobel CV, met zetel te Fabriekstraat 141, 9120 Kallo, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0870.019.427;
 • Milcobel Dairy NV, met zetel te Fabriekstraat 141, 9120 Kallo, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0870.017.447;
 • Camal SA, met zetel te Rue Légipont 12/OOOD, 4671 Blégny, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0412.859.912;
 • Kaasimport Jan Dupont NV, met zetel te Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge (Sint Andries), België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0405.109.216;
 • Ysco NV, met zetel te Fabriekstraat 141, 9120 Kallo, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0472.336.451;
 • Ysco France SAS, met zetel te 53 Avenue de la 2e D.B., 61206 Argentan, Frankrijk, met ondernemingsnummer 43531711000011;
 • Cheeseline NV, met zetel te Lieven Bauwensstraat 9, 8200 Brugge (Sint Andries), België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0441.187.078; en
 • Kaasbrik NV, met zetel te Industriepark 1216, 3445 Halen, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0423.910.091.